Print Friendly, PDF & Email

پایگاه خبری یزد باما ؛ به گزارش سایت انجمن نمایش یزد؛بر اساس ماده سه آیین نامه ی تاسیس شعب استانی انجمن هنرهای نمایشی ایران با شماره ثبت 22537، ایجاد دفاتر نمایندگی انجمن هنرهای نمایشی و برگزاری انتخابات جهت تعیین نماینده دفتر در شهرستان ها، مشروط به دارا بودن بیش از 5 گروه نمایشی پروانه دار در شهرستان مربوطه خواهد بود.

در ماده 5 این آیین نامه امده است:

الف) استان هایی که دارای 20 گروه نمایشی (پروانه دار) وبیشتر باشند، هیئت رییسه 5 نفره خواهند داشت.

ب) استان هایی که دارای 5 تا 20 گروه نمایشی (پروانه دار) باشند، هیئت رییسه 3 نفره خواهند داشت.

همچنین در آیین نامه آمده است، آن هایی می توانند نامزد شرکت در انتخابات هیئت رییسه انجمن شعب باشند که عضو هسته ی مرکزی گروه نمایشی (پروانه دار) باشند.

در بخش دیگر آیین نامه یادآور شده که اعضای هیئت رییسه شعب استانی نباید کارمند اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یا شهرستان باشند.

در بند ج از ماده 5 آمده است که برای برگزاری انتخابات هیئت رییسه می بایست شورایی با نام “شورای مشورتی انجمن” تشکیل شود؛ اعضای این شورا از نفرات زیر خواهند بود:

معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد/ رییس انجمن دوره ی پیش/ کارشناس مسئول تئاتر/ نماینده دفتر حراست اداره کل / و نیز یکی از هنرمندان فعال یا پیشکسوت استان، که از سوی مدیرکل فرهنگ و ارشاد معرفی می شود.

از گروه نمایشی پروانه دار تنها یک نفر می تواند بعنوان نامزدی در هیئت رییسه انجمن معرفی شود.

برای رای دادن و شرکت در انتخابات همه اعضای هیئت رییسه ونیز اعضای پیوسته گروه های نمایشی (پروانه دار) می توانند شرکت کنند.

افرادی که می خواهند در انتخابات هیئت رییسه انجمن شرکت کنند، می بایست نامزدی خود را تا دو هفته پیش از برگزاری انتخابات به خانم “فاطمه توانگر” اعلام کنند.