Print Friendly, PDF & Email

پایگاه خبری یزد باما ؛ احمد پهلوانیان مدیر کل صدا و سیمای مرکز یزد به همراه عباس گلرسان مشاور مدیر کل و علی مزیدی دبیر اتاق فکر هنر صدا و سیمای یزد عصر یکشنبه 27 دی ماه 94 ار نمایشگاه  آثار هنری سارا رضایی در گالر ی هنرهای معاصر یزد دیدار  کردند.

سارا رضایی خالق آثار نمایشگاه درباره این نمایشگاه گفت :برگزاری نمایشگاه تصویرسازی شاخه های زرین باموضوع نمادپردازی و بارویکرد زنانگی و نیایش و نمادهای باستانی درطراحی مدرن استفاده میگردد.
رضایی ادامه داد:سعی کرده ام درطراحی سنتی ومدرن باساختارشکنی کاربردطراحی های سنتی وتلفیق آن باطراحی مدرن جذابیت هنرهای سنتی رادرساختارزندگی مدرن امروزحفظ کنم.وی درخصوص تکنیک استفاده شده گفت ازنقاشی روی پارچه ،راپید،گواش،واکرلیک بهره برده است.

عکس : علی مزیدی

بازدید مدیر کل صدا و سیما مرکز یزد از نمایشگاه آثار سارا رضایی

بازدید مدیر کل صدا و سیما مرکز یزد از نمایشگاه آثار سارا رضایی

بازدید مدیر کل صدا و سیما مرکز یزد از نمایشگاه آثار سارا رضایی

بازدید مدیر کل صدا و سیما مرکز یزد از نمایشگاه آثار سارا رضایی