روز ملی هنرهای نمایشی
Print Friendly, PDF & Email

یادداشت  محمد رضا امیرخانی پیشکسوت تئاتر یزد به مناسبت روز ملی هنرهای نمایشی

به گزارش پایگاه خبری یزدباما ، محمد رضا پیشکسوت تئاتر یزد به مناسبت روز ملی هنرهای نمایشی یادداشتی را بدین شرح به رشته تحریر در آورد :

به نام هستی بخش
“جهانی بودن تاتر”
امروز را بر اساس تقویم روز جهانی تاترش می نامند و طبق عادت و عرف تبریک ها بگویند و بگوییم و…
کلمه روز جهانی تاتر ذهن مرا به ماهیت کلمه جهان متمرکز نمود. تاتر خودش جهان است…. جهان؟… بله جهانی که در سن نمایش نشان می دهند…چه جهانی؟.. هرچه نشان بدهی می شود بخشی، قطعه ای، یا جغرافیایی خاص از جهان سترگ، بنابر این به جهان نمی پردازی!! و نمی توانی بپردازی!!… کمی می اندیشم. هیچکس نمی تواند در یک آن همه جهان را نشان دهد مگر یک میزی بگذاریم و یک توپی بیاوریم که کره زمین بر حجم دایره” وارش ترسیم شده باشد و یا نمایش اقیانوس‌ها و کشورها را بر پرده ای در سن نمایش به نمایش بگذاریم… همه آنچه گفتم واقعیتیست که در ترسیم فراتر از آن عملی نیست که البته از منظر منطق می توان مبحث استقرا را مطرح نمود. اما یک نکته مهم در این مبحث قابل طرح است و همین رمز و راز جهانیست که قلم می خواهد از آن بگوید. اگر چه واقعیتیست که در صحنه نمی توانی در یک آن جهان را ترسیم کنی و به بخشی از آن می پردازی اما در القا و تفهیم آنچه می گویی می توانی جهانی را بباورانی از اندیشه ات، تفکرت و پیامت که در قالب درام و دنیای نمایش مطرح می نمایی و این همه رمز و راز جهانی به نام تاتر است. تو بر صحنه نمایش از یک جغرافیای خاص می گویی، اما جهان به آنچه می گویی احترام می گذارد، منظر تو را بر می تابد و در نقاط مختلف جغرافیایی دیگر اندیشه و باور تو را می ستایند و نشر می دهند. بله دنیای تاتر شگفت است چرا که جنس تاتر اندیشه و تفکرست و به همین دلیل جاودانگی را در ذات خود نهادینه نموده است. بدیهیست به انزوا کشاندن و به محاق رفتنش امری محال،… تاتر مانده است و می ماند چرا که می خواهد بیندیشید و فارغ البال از هر اجبار و تمنایی طی طریق نماید به راستی و درستی و صد البته که فطرت بشری را همراه و همسوی خود نموده و می نماید و در این چرخه پالایش اصل و اساس است و مبارزه با پلیدی و پلشتی و اگر تضادی و ستیزی نیز دستور کارست نهایت و نتیجه اش پدیداری و روشنی جلوه هایی از نورانیت و تقدس بخشیدن به جوهره فطرت پاک آدمیست.
مخلص کلام، در روز جهانی تاتر به جهانی بودن تاتر بیندیشیم که با چنین نگاهی تلاللو، رویش و پویایی جلوه های واقعی جهانی هستند که نمودش عین حقیقت است و زیبا!!!
و  من الله التوفیق
هفتم فروردین هزار و چهار صد و سه شمسی