Print Friendly, PDF & Email

پایگاه خبری یزدباما ؛ یادداشت رامین قادری نسب درباره  بیست و پنجمین جشنواره تئاتر استان یزد

رامین قادری نسب

پایگاه خبری یزد باما ؛ رامین قادری نسب :ویترین جشنواره ی بیست وپنچ انبارمان را لو داد!!!

جشنواره های هنری که ماحصل یکسال تلاش اهالی هنر را می بایست باشد و آغازش باجشن است با تاسف فراوان و فراموش نشدنی این بار خودخواهی وعدم مدیریت صحیح واستفاده نکردن از نگرش وفکر جمعی وافتادن به ورطه ی خطر ناک خود رای و چند رای نه تنها جشن نبود بلکه سوگ نامه ای درناک بود برای هنر نمایش استان که دراین سالها جوانانی پرشور با تمام محدودیت ها وسختگیری ها چراغ کم فروغ ان را روشن نگه داشته اند. بهانه ی بودجه ی محدود که همیشه راه فرار را باز گذاشته است. نمی تواند جواب قانع کننده ای برای این زشتکاری باشد!! درضمن شنگولی از جهت ساخت پلاتو در آستانه ی جشنواره ی بیست وپنج که انجمن نشینان را درگرفته است هیچ جذابیتی برای اهالی نمایش ندارد کاملا بی ربط می نمایید با برگزاری سخیف یک جشنواره  دهن پرکن که میخواهد استان را نمایندگی کند و اثری قابل احترام را به تاتر کشور معرفی کند که نشانگر فرهنگ واداب مردم کویر نشین باشد. با هزاران آه وافسوس این جشنواره خشت اول را بد نهاد و تا ثریا این کجی به نام این برگزار کنندگان ثبت خواهد شد.

جشنواره ی بیست وپنجم که هیچ اثر در خور توجه ای در آن نبود و به زور کارهای جنبی روزهایش بیشتر شد حیف ومیل بیت المال عمومی میتواند نام بگیرد که مردم هیچ نفعی از آن نبردند و خود گوی وخود خندی را اهالی تاتر تجربه ی کردند. هنر نمایش که مخاطبش مردم هستند و از جیب تنگ آنها برایش هزینه می شود نباید محدود باشد به چند بیننده ان هم از خود اهالی نمایش!! جواب دادن این حیف هرچند اندک از جیب مردم بسیار سخت خواهد بود انشا الله!!!

واما جریان وبدعت هولناک ودراین حال مضحک دیدن فیلم نمایش وگزینش کردن بهترین ها ازآن تر دامنی است که زمان ها و آفتاب ها ان را خشک نخواهد کرد..!! بدون هیچ لکنت و رودربایستی نمایش فاخر قصه ی ظهر جمعه را که دوستان بصیرتش را نداشتند!! نماینده ومنتخب مردم ی که ان را دیدند می دانم ورای حقیر برگزیده بودن این نمایش است برای هرکجا که باید انتخاب ومعرفی شود ….که با نظر اغلب صاحب نظران این هنر می بایست در جشنواره ی بیست وپنج نماینده شایسته ی استان می بود..که البته نمی توانم خوشحالی خود را کتمان کنم از این که این اتفاق نیفتاد و به همین دلیل که یکی از دلایل است. نمایش قصه ی ظهر جمعه در جان مردمان شهرمان نشست..وحضور در جشنواره می توانست این حضور را کمرنگ کند ..عاقبت خیر برای همگان خواستارم رامین قادری. یزد